Prilagodite poslovanje zahtevam GDPR in ZVOP-2 brez dragih “odvetniških tarif”.

Prilagojena storitev, ki presega “obrazce”.

Celostna ureditev “off-line” (varstvo osebnih podatkov zaposlenih / evidenca obdelav / dostopi, ipd.) in “on-line” poslovanja vašega podjetja.

Specialisti za IT in spletne trgovine.

Večletne izkušnje z urejanjem skladnega poslovanja majhnih in srednje velikih IT podjetij ter spletnih trgovin (ZVOP / ZVPot / ZEPT / ZeKOM-1).

Certificirani strokovnjaki.

Vrhunsko usposobljeni pravniki s dragocenimi izkušnjami s terena in pridobljenimi znanji ter certifikati (SIQ, IQNet, DPOAcademy, ipd.).

Nekaj naših referenc:

Zaupajte strokovnjakom.

Dokazano najdemo kreativne rešitve za najzahtevnejše oblike sodobnega oglaševanja in poslovanja.

Spoznamo se na “back-end” in “front-end” potrebe razvijalcev aplikacij in spletnih trgovin.

Delujemo po strogem načelu razbremenitve vodstva in minimizacije posegov v delovni proces.

Naše stranke prihajajo iz vseh koncev Evrope, naše rešitve pa jim posledično prilagodimo glede na lokalne specifike in posamezna mnenja lokalnega informacijskega pooblaščenca.

Za vas izvedemo:

– začetno analizo stanja,

– izdelavo ocene tveganja,

– izdelavo vseh potrebnih evidenc,

– izdelavo ISO27001 in manj strogih pravilnikov ter politik,

– analizo in svetovanje glede “Piškotkov” ter izdelava “Cookie Policy-a” in “Cookie Pop-up-a”

– izobraževanje zaposlenih,

– imenovanje in usposabljanje notranje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

– storitev zunanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov,

– izdelavo DPIA, LIA, in drugih potrebnih ocen,

– “privacy by design” svetovanje zasnov programske in druge IT opreme,

– svetovanje in delavnico glede GDPR-ja ter oglaševanja,

– svetovanja in delavnice glede GDPR-ja in varstva pravic zaposlenih

– pomoč pred oziroma v inšpekcijskih postopkih …

Kontaktirajte nas!

info@gdprpro.si

041 923 550

Ti Pogoji Poslovanja (“Pogoji”) urejajo in se nanašajo na zagotavljanje vseh pravnih, oziroma poslovnih storitev svetovanja ali kakršnih koli drugih storitev (“Storitve”), ki jih opravlja Bogdan Petrovčič s.p. in/ali katerikoli drugim svetovalcem ali strokovnjakom, ki deluje pod blagovno znamko GDPRPRO ali znotraj mreže GDPRPRO (v nadaljevanju skupaj: “GDPRPRO” “Svetovalec” ali “Mi”).

KOT PREJEMNIK STORITEV V KAKRŠNIKOLI OBLIKI, KI JIH PONUJA GDPRPRO, SE KOT UPORABNIK (“Vi” ALI “Stranka”) STRINJATE, DA VAS ZAVEZUJEJO NASLEDNJI POGOJI.

 1. Zaupnost

Razmerje med Stranko in Svetovalcem je zaupno razmerje, v katerem so stranke dolžne varovati kot poslovno skrivnost vse podatke in dejstva, katerih narava to zahteva, kot tudi vse podatke in dejstva, za katera tako izrecno zahteva pogodbena stranka.

Svetovalec ne bo uporabil podatkov in dejstev, za katera je zvedel med opravljanjem Storitev za noben namen, ki ni povezan z zagotavljanjem Storitev, niti jih ne bo razkril tretjim osebam.

Z vsako stranko bo po potrditvi ponudbe sklenjen poseben dogovor o nerazkrivanju (NDA).

 1. Intelektualna lastnina in Avtorske pravice

Svetovalec si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine glede svojega dela in storitev (vključno s pravnimi nasveti). Pravne, poslovne in druge nasvete, dane ustno ali pisno, vključno s sredstvi elektronske komunikacije (e-mail, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp in drugo) ali kakršnekoli druge dokumente ali ideje Svetovalca (skupaj “Produkt”) je prepovedano spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati in posredovati na kakršenkoli način, vključno z s fotokopiranjem, snemanjem ali drugimi metodami, brez vnaprejšnjega soglasja Svetovalca.

 1. Omejitev odgovornosti

Stranka se zaveda, da je vsako poslovanje lahko izpostavljeno pravnemu in inšpekcijskem tveganju zaradi neugodnih zakonskih, sodnih ali upravnih ukrepov, ki jih ni mogoče v celoti predvideti v naprej. Stranka se prav tako zaveda, da v prihodnosti lahko pride do zakonodajnih sprememb (tudi z učinkom za nazaj). Stranka se zaveda, da je zakonodajni, davčni, sodni in/ali kateri koli drugi javni organ in/ali agencija neodvisna in da se lahko njihova pravna stališča, uradna stališča ali morebitne prihodnje odločitve, ki vplivajo na Stranko in/ali njeno poslovanje razlikujejo od stališč in mnenj Svetovalca.

Svetovalec je odgovoren za morebitne napake pri opravljanju storitev le, če so takšne napake posledica hude malomarnosti. Svetovalec odgovarja samo Stranki in samo do višine prejetega plačila za dogovorjeno Storitev. Odgovornost Svetovalca (ali z njim povezanih oseb) v nobenem primeru ne more preseči 1.000 EUR. Če Stranka pravočasno ne sporoči Svetovalcu vseh dejstev, dokazov in ustreznih informacij, s katerimi razpolaga, Svetovalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi take opustitve. Stranka mora uveljaviti zahtevke do Svetovalca v roku enega leta od storitve napake pri opravljanju Storitev.

Za kakršne koli pravne nasvete v zvezi z Strankinimi poslovnimi dejavnostmi v specifični jurisdikciji, se je stranka dolžna posvetovati s pravnimi in drugimi strokovnjaki, ki delujejo v tej jurisdikciji. Za brezplačno opravljene Storitve (za namen promocij ali drugo) Svetovalec Stranki ne odgovarja.

 1. Brez odpovedi

Opustitev izstavitve računa ali zahteve, da Stranka izvede določeno dejanje, nikakor ne vpliva na pravico Svetovalca, da to zahteva ali se zateče k pravnim sredstvom, določenim v teh Pogojih, kadarkoli pozneje.

 1. Strankina obveznost sodelovanja in plačila

Stranka mora Svetovalcu takoj in brez opominov predložiti vso dokumentacijo in informacije, ki so potrebne za izvedbo Storitve. Poleg tega mora Stranka pravočasno obvestiti Svetovalca o vseh okoliščinah, ki bi bile lahko pomembne za opravljanje Storitev. To velja tudi za dokumente, informacije in okoliščine, ki so ji postale znane šele med opravljanjem Storitev.

Svetovalec šteje, da so predloženi podatki in dokumenti popolni in točni. Na Svetovalčevo zahtevo mora Stranka predložiti pisno potrditev popolnosti in točnosti podatkov.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico do takojšnje prekinitve dela in, v mejah veljavne zakonodaje, do pridržka dokumentov, ki nam jih je Stranka posredovala za namen izvedbe Storitve.

 1. Splošno

Ti Pogoji se izvajajo skladno z zakonodajo Republike Slovenije. Stranki poverita izključno krajevno pristojnost Sodišču v Ljubljani.

Ti Pogoji se lahko brez predhodnega obvestila dopolnijo, spremenijo ali posodobijo.

Svetovalec lahko izvaja Storitve za tretjo stranko, katere interesi so podobni in/ali konkurenčni Strankinimi (“Navzkrižna Stranka”). Svetovalec in njegovi sodelavci so svobodni pri opravljanju tovrstnih Storitev za Navzkrižno Stranko, razen, ko so njeni interesi izrecno in neposredno povezani s predmetom Storitve za Stranko.

Določena zadeva ali naloga je predmet naše obravnave, dokler ni zaključena. Kadar imamo za to utemeljene razloge, imamo pravico do prenehanja opravljanja Storitev v 5 dneh od obvestila o odpovedi.

Ne glede na druge določbe teh Pogojev, v primeru, da bi Strankino obnašanje ali poslovanje škodovalo ugledu Svetovalca in/ali njegovih sodelavcev (vključno, vendar ne omejeno na primere: strankino neupoštevanje zakonov, neplačevanje davkov, delovanje v nasprotju z predpisi o varstvu osebnih podatkov, AML/KYC ali drugimi zakonskimi zahtevami ali v primeru drugih razumnih etičnih pomislekov v zvezi s strankinim poslovanjem ali njej povezanih oseb (zlasti, vendar ne omejeno na: ustanovitelje, delničarje in/ali poslovodje), lahko Svetovalec kadarkoli in brez predhodnega obvestila prekine izvajanje kakršnih koli že opravljenih Storitev in ne odgovarja Stranki za kakršnokoli škodo.

Svetovalec in Stranka ne kršita svojih pogodbenih obveznosti, niti ne prevzemata nobene odgovornosti do drugega, če teh Pogojev ne moreta spoštovati zaradi kakršnih koli vzrokov, ki so zunaj njunega razumnega nadzora.

Nazadnje posodobljeno: 20. 12. 2019

 

To spletno mesto uporablja zgolj obvezne piškotke za katere skladno z ZEKOm-1 in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), nismo dolžni pridobiti vašega soglasja.

Več o obveznih piškotkih: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/informacijske-tehnologije-in-osebni-podatki/piskotki-odgovori-na-pogosta-vprasanja/

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

1. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Za namene izvajanja pravnih in svetovalnih storitev – ureditve varstva osebnih podatkov, skladnosti poslovanja, poslovnega svetovanja ipd., ter za nemoten potek dela Bogdan Petrovčič s.p. (v nadaljevanju: GDPRPRO) obdeluje osebne podatke strank v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani posameznikov ali organizacij, ki najemajo naše pravne storitve.

Zavedamo se, da je v odnosu svetovalec – stranka še kako pomembno zaupanje. Pomemben gradnik tega zaupanja je varnost in zaupnost osebnih podatkov in ostalih informacij, ki jih prejmemo od strank.

2. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

GDPRPRO nima pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolniti.

3. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

Kategorije osebnih podatkov in nameni:

Glede posameznega projekta (elektronskem in včasih tudi v papirnem smislu) vodimo naslednje kategorije osebnih podatkov:

 1. Ime in priimek stranke,
 2. Stalni ali začasni naslov,
 3. Davčna številka,
 4. E-pošta in številka telefona,
 5. osebni podatki stranke, ki so potrebni za izvedbo storitve ( podatke iz evidenc zaposlenih, podatke o poslovnih partnerjih, ipd. …),

Za potrebe izdaje računov obdelujemo naslednje osebne podatke:

 1. Ime in priimek stranke,
 2. Stalni ali začasni naslov,
 3. Davčna številka,
 4. E-pošta in številka telefona,
 5. Stanje zapadlih terjatev,
 6. Specifikacija računa (popis opravljenih storitev za stranko).

4. PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

GDPRPRO obdeluje osebne podatke na podlagi naslednjih predpisov:

Primarni pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je pogodba oz. sprejeta ponudba med GDPRPRO in stranko. Obdelavo vrišmo v skladu s spodaj navedenimi predpisi:

Na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov (recimo davčnih predpisov), ki terjajo od GDPRPRO, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

GDPRPRO v določenih primerih zaproša svoje stranke – posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo elektronskega naslova in telefonske številke za namen lažje komunikacije (obveščanja o prispelih sodnih pošiljkah, pošiljanja osnutkov pisanj strankam, pošiljanje računov itd.). V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

5. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov info@gdprpro.si lahko posameznik zahteva dostopdopolnitevpopravekblokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkovugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: info@gdprpro.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

6. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

V GDPRPRO bomo obdelovali osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke bomo tako obdelovali do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom.

Datum: 20. 12. 2019